Certifikáty

Certifikát IFS Certifikát IPZ Klasa

1. Certifikace HACCP (systému kritických kontrolních bodů)

ZP Otice, a.s. je držitelem certifikátu HACCP, který získala v roce 2006 (Systém kritických kontrolních bodů) pro výrobu kysaného zelí.

HACCP je zkratka anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), která se ve světě používá pro systém preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

V české potravinářské legislativě se zkratka HACCP nepoužívá a systém je označován jako "systém kritických bodů". Zkratka HACCP se ovšem již vžila natolik, že je používána častěji než český název a to jak odbornou, tak širokou veřejností.

HACCP = Sytém kritických bodů

Systém HACCP udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit. Pro zavádění systému HACCP byl formulován postup, který zahrnuje tyto základní principy:

  • Provedení analýzy nebezpečí
  • Stanovení kritických bodů
  • Stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech
  • Vymezení systému sledování v kritických bodech
  • Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod
  • Zavedení ověřovacích postupů
  • Zavedení evidence a dokumentace

2. Certifikace IFS (International Food Standard)

Od února 2010 jsme držiteli mezinárodního potravinářského standardu IFS. Normativní dokumenty IFS obecně stanovují požadavky na systémy vysokého hygienického standardu a správné provozní praxe v potravinářských podnicích. IFS byl vytvořen německým sdružením obchodníků. Tato norma sdružuje požadavky normy ISO 9001:2000, HACCP a specifické požadavky obchodníků a konzumentů. Potravinářské podniky s akreditovanou certifikací podle normativního dokumentu IFS dokazují vysoký hygienický standard, výjimečné postavení na trhu a náskok před konkurencí.

IFS se stará o nadstandardně kvalitní nezávadný provoz spojený s řadou provázené dokumentace, zároveň o spokojenost a zdraví pracovníků a hlavně odběratelů.

3. Certifikace IPZ (Integrované pěstování zeleniny)

ZP Otice, a.s. je zaregistrována ve svazu pro „Integrované pěstování zeleniny – IPZ“ od roku 2005, což je výroba zeleniny šetrnými postupy pro životní prostředí a pro vyrobenou zeleninu – např.: omezené dávky hnojiva, střídání plodin v osevním postupu, šetrné používání pesticidů proti škodlivým činitelům, pečlivá evidence a kontrola ze strany Ministerstva zemědělství – Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Členové tohoto svazu mohou od roku 2007 používat logo „IPZ“ na svých výrobcích.

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRODUKCE ZELENINY (IPZ)

Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin. V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek.

Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstována v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

4. Klasa

Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze po splnění všech podmínek stanovených v „Pravidlech pro udělování národní značky KLASA“. Splnění všech kvalitativních podmínek ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou.

Národní značka KLASA udává prestiž a jistotu kvalitního produktu, který si zákazník koupí.

5. Regionální potravina Moravskoslezského kraje

Regionální potravinaRegionální potravina Moravskoslezského krajeRegionální potravina Moravskoslezského kraje V roce 2012 jsme v soutěži „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“ vyhráli v kategorii Ovoce a zelenina s produktem – OTICKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ S MRKVÍ.

V roce 2011 jsme se zúčastnili soutěže „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“, kterou jsme v kategorii ovoce a zelenina vyhráli s produktem – OTICKÉ KYSANÉ ZELÍ ČERVENÉ.Proč je výhra v soutěži pro výrobce tak důležitá?

  • Ministerstvo zemědělství má snahu prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. V současnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě.
  • Dalším důvodem pro preferenci regionálních potravin je neoddiskutovatelný fakt, že tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. Důležitá je rovněž skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.
  • Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Všechny uvedené důvody jasně dokumentují důležitost propagace regionálních potravin a naše země se tímto krokem připojuje k řadě vyspělých států, které podobné podpůrné programy již delší dobu úspěšně využívají.